Yu ti mian hua tu (御題棉花圖)

Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承, 1698-1768); Qing Shengzu, China, Kaiser (清聖祖); Qianlong (乾隆)