Tango-no-Kuni Ama-no-hashidate no zu (丹後國天橋立図)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)