Banzei goshiki (no) matsu (万歲五色 (の) 松)

Matsumoto, Jidayū