Jin ke tong guan fu chao jian zhu (近科同館賦鈔箋註)

Chen Shizhen (陳士楨); Ding Lushou (丁鹿壽)