Yi zhi zhai cong shu (頤志齋叢書)

Ding, Yan, 1794-1875 (丁晏, 1794-1875)