Jing chan zhi yin zeng bu qie shi (經懺直音增補切釋)

Yijiu, Qing (一鷲)