Mezamashi-gusa (めざまし草)

Seichūtei, Suechika (清中亭叔親)