Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 9

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 7

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 3

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 2

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 4

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 4

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 3

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 6

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 5

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 7

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)