Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 1

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 3

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 3

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 4

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 6

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

San yuwan zung lu bičig, qoyaduġar debter - BSB Cod.mongol. 48(2

Liu, Hongquan (柳洪泉)

Inō bukkai-roku - BSB Cod.jap. 16(2 (稲生物怪錄)

Kashiwa, Seiho (柏正甫); Hirata, Atsutane

Titel