Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 4

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 7

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

San cai tu hui (三才圖會); 15

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 17

Mao, Jin (毛晉)

San cai tu hui (三才圖會); 31

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Shi zi quan shu. [9], Wenzhongzi (十子全書. [9], 文中子)

Wang Zixing (王子興)

Title