San cai tu hui (三才圖會); 15

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 17

Mao, Jin (毛晉)

San cai tu hui (三才圖會); 31

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Shi zi quan shu. [9], Wenzhongzi (十子全書. [9], 文中子)

Wang Zixing (王子興)

Mu ling shu ji yao. 9 (牧令書輯要. 9)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Taishan zhi. 9 (泰山志. 9)

Jin, Qi, Qing (金棨)

Xiao tian ji nian fu kao. 9 (小腆紀年坿考. 9)

Xu, Zi (徐鼒)