Sen'i. Wakan sen'i (泉 (錢) 彙. Wakan sen'i)

Yoshikawa, Korekata, 18. Jh. (芳川維堅)

Jūhasshiryaku. [I], Ten (十八史略. [I], 天)

Iwagaki, Ryūkei (岩垣竜溪)

Chōgonka zushō. Chōgonka wabun (長恨歌圖鈔)

Ekitei no aruji (易亭主人); Pai, Chü-i (白居易)

Seibokukō (正卜考)

Ban, Nobutomo (伴信友)

Kokugō-kō (国号考)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Yūsenkutsu kemuri no hana (遊僊窟煙之花)

Hakkō no inshi

Kaji no ha (梶の葉)

Tokuyama, Kajiko

Hechima no dan bukuro (蠻瓜襄)

Shinrotei no aruji

Shin hanatsumi (新華摘)

Yosa, Buson (与謝蕪村); Matsumura, Goshun (松村月溪)

Titel

Autor / Person

Verlag