Kanja otogizōshi (勘者御伽双紙)

Nakane, Genjun

Shin ihō (神遺方)

Tanba, Yasuyori (丹波康頼)

Meisū gafu. [3] (名數畫譜. [3])

Ōhara Minsei

Kindai shomeika chojutsu mokuroku (近代諸名家著述目錄)

Tsutsumi, Asakaze (堤朝風); Hanabusa, Heikichi (英平吉)

Ehon Zuka (画本図貨)

Nakaji, Sadatoshi (中路定年)

Inō bukkai-roku - BSB Cod.jap. 16(3 (稲生物怪錄)

Kashiwa, Seiho (柏正甫); Hirata, Atsutane

Renpei jitsubi (練兵實備)

anonym

Man'yōshū ruiku (萬葉集類句)

Kamo, Suetaka (賀茂季鷹)

Titel

Autor / Person

Verlag