Yu zuan Zhou yi zhe zhong (御纂周易折中); 1

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 1

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 1

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 1

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Liu shu fen lei (六書分類); 1

Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚); Zhou, Tianjian (周天健)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 1

Mao, Jin (毛晉)

Tang lei han (唐類函); 1

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)

Titel

Autor / Person