Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 7

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Quan ben li ji shu jie chan bei hui can (全本禮記述解闡備滙)

Ma, Lücheng (馬履成); Chen, Hao (陳澔)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 1

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yuanluo zhi yue (苑洛志樂)

Han, Bangqi, 1479-1555 (韓邦奇, 1479-1555)