San guo zhi (三國志); 1

Chen, Shou 233-297 (陳壽)

Ming yi lei an (名醫類案); 3

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)