Kisoji meisho zue (木曽路名所圖會)

Akisato, Ritō (秋里籬島); Nishimura, Baikei

Bai mei xin yong tu zhuan (百美新詠圖傳)

Yan, Xiyuan, um 1787-1804 (顏希源); Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚)