Ce fu yuan gui (册府元龜); 7

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 7

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

San cai tu hui (三才圖會); 7

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 7

Mao, Jin (毛晉)

Bei shi (北史); 3

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Bei shi (北史); 2

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Erscheinungszeitraum

Titel