Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 7

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Yu zhi da yun lun qing yu jing (御製大雲輪請雨經)

Jin, Jian, Qing (金簡)

Qin ding Manzhou yuan liu kao (欽定滿洲源流考)

Agui, 1717-1797 (阿桂)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 3

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)