Jia bao quan ji (家寳全集); 3

Shi, Tianji, ca. 1658-nach 1738 (石天基)

Zi shi jing hua (子史精華); 3

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 1

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Huang di jing shi su wen he bian (黃帝經世素問合編)

Zhang, Yin'an (張隱菴)