Tian jiao he ru (天敎合儒)


Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 3

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 3

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 3

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Qi ke (七克)

Pantoja, Diego de; Yang, Tingyun, 1557-1627 (楊廷筠)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 3

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Title

Author / Person

Publisher