Qing wen qi meng (清文啟蒙); 3

Shouping (壽平)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 3

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu ti mian hua tu (御題棉花圖)

Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承, 1698-1768); Qing Shengzu, China, Kaiser (清聖祖); Qianlong (乾隆)

Chang dao zhen yan (唱道真言)


Wan xiao tang zhu zhuang hua zhuan (晚笑堂竹莊畵傳)

Shangguan, Zhou 1665 - ? (上官周)