Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 3

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Lu Xiangshan xian sheng quan ji (陸象山先生全集)

Lu, Jiuyuan, 1139-1193 (陸九淵, 1139-1193)

San li bian du (三禮便讀)

Wang, Yiqing (王一清)

Si shu shi di (四書釋地)

Yan, Ruoju, 1636-1704 (閻若璩, 1636-1704)