Wen xian zheng cun lu (文獻徵存錄)

Qian, Lin, jin shi 1808 (錢林, jin shi 1808); Wang, Zao, 19th cent (王藻)

Ming shi (明史); 3


Liu dao ji (六道集)

Hongzan (弘贊); Hai chuang si, cang ban

Jin gang jue yi jie (金剛決疑解)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Li, Fenghao; Hai chuang si, cang ban

Sui kou ji lüe (綏寇紀略)

Wu, Weiye, 1609-1672 (吳偉業, 1609-1672)

Bo re bo luo mi duo xin jing zhi zhi (般若波羅密多心經直指)

Chuansheng (傳晟); Zhine, 1158-1210; Hai zhen / Ke; Zhen xin zhi shuo