Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 3

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Yu zhi lü lü zheng yi hou bian (御製律呂正義後編)

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 2

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 4

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 1

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)