Du shu za shi. 3 (讀書雜釋. 3)

Xu, Zi (徐鼒)

Xiao tian ji nian fu kao. 3 (小腆紀年坿考. 3)

Xu, Zi (徐鼒)

Kanja otogizōshi (勘者御伽双紙)

Nakane, Genjun

Nian er shi kao yi. 3 (廿二史攷異. 3)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Yu chu xu zhi. 3 (虞初續志. 3)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 3

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Titel

Autor / Person

Verlagsort

Verlag