Zhenyiyi yi shu (珍埶宧遺書); 4

Zhuang, Shuzu, 1750-1816 (莊述祖, 1750-1816)