Jiang nan tong zhi (江南通志); 9

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 9

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Wu li tong kao (五禮通考); 9

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Shang yu (上諭)


Wang shi shu yuan (王氏書苑)

Wang, Shizhen〈1526-1590〉 (王世貞); Zhan, Jingfeng, 1519-1602 (詹景鳳, 1519-1602)

Qiu xian xi tie (秋閒戲銕)

Yancheng, Ming 1368-1644? (嚴乘); Luo, Gongquan〈Ming 1368-1644?〉 (羅公權)

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276 324 (郭璞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Titel