Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 9

Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢); Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑)

Wen xuan (文選); 2

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 2

Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢); Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

Gao tai shi da quan ji (高太史大全集)

Gao, Qi, 1336-1374 (高啓, 1336-1374); Xu Yong (徐庸)