Huang qing jing jie (皇淸經解); 3

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 9

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 19

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 88

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 40

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 79

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 8

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 61

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 6

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 55

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)