Zhuan xue suo zhu (篆學瑣著)

Gu, Xiang, 19th cent (顧湘); Pu ban shu lou, CaBVaU

Hua yi yi yu (華夷譯語)

Huo, Yuanjie, 14th cent (火源潔, 14th cent)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 2

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Gu jin shuo hai. (古今說海); 3

Lu, Ji, 1515 – 1552 (陸楫)

Erscheinungszeitraum