Yu hai (玉海); 2

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 2

Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求); Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽)

Yu hai (玉海); 21

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

[Fo shuo] Luo mo qie jing ([佛說]羅摩伽經)

Shengjian um 388-407 (聖監)

A pi da mo da pi po sha lun (阿毗達磨大毗婆沙論)

Xuanzang um 596-664 (玄奘)

Yu hai (玉海); 20

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 1

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Han Wen gong wen chao (韓文公文抄)

Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824); Mao Kun (茅坤)

Qiu xian xi tie (秋閒戲銕)

Yancheng, Ming 1368-1644? (嚴乘); Luo, Gongquan〈Ming 1368-1644?〉 (羅公權)