Yu zhi geng zhi tu (御制耕織圖)

Jiao, Bingzhen, um 1680-1720 (焦秉貞)