Du shu za zhi (讀書雜志); 2

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)

Shi xing yun bian (史姓韻編); 2

Wang, Huizu, 1731-1807 (汪輝祖, 1731-1807)