Tie wang shan hu (鉄網珊瑚); 2

Du, Mu, 1459-1525 (都穆)

Qing wen qi meng (清文啟蒙); 2

Shouping (壽平)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 2

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Xiao zhong jing - BSB Cod.sin. 2 (孝忠經)

Kurz, Heinrich, 1805-1873

Lü shu tang yi ji (綠墅堂遺集)

Wu, Yuwen, 16. Jh (吳譽聞)