Liu Wenhui gong quan ji (柳文惠公全集)

Liu, Zongyuan, 773-819 (柳宗元, 773-819)

Dongpo shi lei (東坡事類)

Liang, Tingnan, 1796-1861 (梁廷枬, 1796-1861); Su, Shi