Yuan wen lei (元文類); 1

Su Tianjue, 1294-1352 (蘇天爵); Wang Shoucheng (王守誠)