Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 2

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)