Jin shu ji yao xu ji (金書集要續集)

Chen, Mingdian (陳明典)

Mugonshō (無言抄)

Mokujiki Ōgo (木食應其)

Chong jiao gu ben wu yin lei ju si sheng qie yun zhi yin hai pian da quan (重校古本五音類聚四聲切韵直音海篇大全)

Han Daozhao, ca. 1170-ca. 1230 (韓道昭); Han Xiaoyan (韓孝彥); Yu Zhangde (余彰德)

Fang Zhengxue xian sheng xun zhi zhai ji (方正學先生遜志齋集)

Fang, Xiaoru, 1357-1402 (方孝孺, 1357-1402); Zhang Shaoqian (張紹謙;); Lu Yan, um 1698 (盧演)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 2

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Tao Jingjie ji (陶靖節集)

Tao, Qian, 372?-427 (陶潛, 372?-427); Yang Shiwei (楊時偉)

Gu jin lei zhuan (古今類傳)

Dong, Gushi, Qing (董穀士); Dong, Bingwen (董炳文); Jin, Xiereng (金協仍)

Long xue Sun gong Chun qiu jing jie (龍學孫公春秋經解)

Sun, Jue, 1028-1090 (孫覺); Nalan Chengde (納蘭成德)

Dongpo shi xuan (東坡詩選)

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Yuan, Hongdao, 1568-1610; (袁宏道); Tan, Youchun, 1586-1631 (譚元春)

Lei xuan zhu shi Luo Cheng quan ji (類選註釋駱丞全集)

Luo, Binwang, um 684 (駱賓王); Gu Congjing (顧從敬); Chen Jiru, 1558-1639 (陳繼儒); Chen Renxi (1579-1634) (陳仁錫)

Erscheinungszeitraum

Verlagsort