Jin shu ji yao xu ji (金書集要續集)

Chen, Mingdian (陳明典)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 4

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Chong jiao gu ben wu yin lei ju si sheng qie yun zhi yin hai pian da quan (重校古本五音類聚四聲切韵直音海篇大全)

Han Daozhao, ca. 1170-ca. 1230 (韓道昭); Han Xiaoyan (韓孝彥); Yu Zhangde (余彰德)

Han Wen gong wen chao (韓文公文抄)

Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824); Mao Kun (茅坤)

Xing shi ren wu kao (姓史人物考); 2

Zhang, Lüren (章履仁)

Yanzhoushanren yi yuan zhi yan (弇州山人藝苑巵言); 2

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Zou Dayuan (鄒道元)

Fang Zhengxue xian sheng xun zhi zhai ji (方正學先生遜志齋集)

Fang, Xiaoru, 1357-1402 (方孝孺, 1357-1402); Zhang Shaoqian (張紹謙;); Lu Yan, um 1698 (盧演)

Xue yi ji (學易集)

Liu, Qi, jin shi 1079 (劉跂, jin shi 1079)

Titel

Autor / Person

Verlagsort