Zheng zi tong (正字通); 4

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)