Bi qiu jie ben shu yi (比丘戒本疏義)

Chuanyan (傳嚴); Hai chuang si, ke, cang ban

Ping Tai ji lüe (平臺紀略)

Lan, Dingyuan, 1680-1733 (藍鼎元, 1680-1733); Wang, Zhefu (王者輔)