Li ji (禮記); 3

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645-1707 (王槩)