Pei wen yun fu (佩文韻府); 31

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Yi xue zuan yao (醫學纂要); 2

Liu, Yuan (劉淵)

Yi xue zuan yao (醫學纂要); 1

Liu, Yuan (劉淵)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 30

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Henan tong zhi (河南通志); 2

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Yu ding li dai ti hua shi lei (御定歷代題畫詩類); 2

Chen, Bangyan, 1678-1752 (陳邦彦, 1678-1752)

Yan shan tang bie ji (弇山堂别集); 2

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Wang Yinglong (王應龍)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 6

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)