Jin Tang shi ji ling tong jie (今唐詩集靈通解); 2

Ren, Fuyou, Qing (任福祐)