Yuan shi lei bian (元史類編); 2

Shao, Yuanping, jin shi 1664 (邵遠平, jin shi 1664)