[Hou Han shu zhi] ([後漢書志])

Sima, Biao, um 306 (司馬彪); Liu, Zhao, um 502-519 (劉昭); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Shi ji (史記); 2

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷); Pei, Yin, um 438; Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

San guo zhi (三國志)

Chen, Shou, 233-297 (陳壽); Pei, Songzhi, 372-451 (裴松之); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Chen shu (陳書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Liang shu (梁書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉, 557-637); Mao, Jin (毛晉)

Wu dai shi (五代史)

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Xu Wudang (徐無黨); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)