Wu chao ming chen yan xing lu (五朝名臣言行錄); 2

Zhu Xi, 1130-1200 (朱熹)

Wang shi hua yuan (王氏畫苑)

Wang, Shizhen〈1526-1590〉 (王世貞); Zhan, Jingfeng, 1519-1602 (詹景鳳, 1519-1602); Chen, Bangtai (陳邦泰); Xu, Zhi (徐智)