Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 2

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Wu chao ming chen yan xing lu (五朝名臣言行錄); 2

Zhu Xi, 1130-1200 (朱熹)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 2

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Tu zhu ba shi yi nan jing bian zhen (圖註八十一難經辨眞)

Qin, Yueren (秦越人); Zhang, Shixian, um 1506-1521 (張世賢)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 2

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

出版地

出版社