Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 2

Yu, Guanghua (于光華); Chen, Jingzhi (陳敬直)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 2

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 2

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 1

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Qing ming shang he tu-BSB Cod.sin. 91 (清明上河圖)

Zhang, Zeduan, (Song) (張擇端)